MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

V Praze dne 14. 5. 2001
Č.j. : HEM-350-25.4.01/11472

AREKO, s.r.o.
Dobronická 635
148 00 Praha 4

R O Z H O D N U T Í

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bod 5 a odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR

s o u h l a s

s uvedením do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu - doplňku stravy podle § 2 písm. 1 a § 30 vyhlášky č. 23/2001 Sb. s názvem OVOSAN, výrobce AREKO, s.r.o., Praha 4, a to za podmínek, že na obalech určených pro spotřebitele bude uvedeno:

  1. upozornění: "Výrobek není určen pro děti do 3 let"

  2. "dávkování: pro dospělé 1 - 3 kapsle 3 x za den, pro děti od 3 let 1 kapsli 1 - 2 x za den"

O d ů v o d n ě n í

      Na základě žádosti firmy AREKO, s.r.o., Dobronická 635, Praha 4, doručené dne 25.4.2001, posoudilo Ministerstvo zdravotnictví předložený návrh uvedení do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu, označené ve smyslu § 2 písm. 1) a § 30 vyhlášky č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití - jako doplněk stravy k posílení organismu.

      Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace, především dokumentace o složení, podniková norma PN - 14 1178, doporučení odborného pracoviště ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze 10, ze dne 27. 3. 2001, prohlášení výrobce želatiny o její zdravotní nezávadnosti, laboratorní posudky a stanovisko Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-902/O1 EX 111158 ze dne 5. 4. 2001 prokazuje, že za předpokladu splnění podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu s požadavky ochrany veřejného zdraví, bylo možno jej podmíněně schválit. Zdravotní nezávadnost byla posuzována i s ohledem na způsob použití a nezbytná zdravotní upozornění. Žadatel proto na obalu pro spotřebitele vyznačí, kromě údajů stanovených v obecně závazných právních předpisech, i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot' bez splnění těchto podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotně nezávadné.

      Předmětem rozhodnutí nebylo posouzení účinnosti výrobku, protože Ministerstvu zdravotnictví ji nepřísluší posuzovat.

      Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to do 15 dnů ode dne doručení, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.