Obchodní podmínky a reklamační řád www.ovosan.cz

Zákazník je povinen seznámit se s našimi obchodními podmínkami


I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem tohoto serveru a současně označený jako prodávající je:
  Mgr. Milan Zbončák, IČ 672 37 461, tel. +420 606 309 508.
 2. Provozovatel serveru prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího http://www.ovosan.cz prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Prodávající dodává zboží na základě elektronické / telefonické / sms objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě http://www.ovosan.cz.
 5. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky, popř. poštou či sms formou. V komunikaci e-mailem, sms, telefonicky a poštou je nutné používat jen adresy a čísla uvedené v kontaktech.
II. Objednávka, uzavření smlouvy
 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
 2. Popis zboží je pouze informativní.
III. Dodací podmínky, termín
 1. Místem plnění je sídlo (bydlište) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné .
 2. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.
 3. Prodávající dodá zboží do 7 dní, od přijetí objednávky, nejpozději však do 1 měsíce (u zboží, které není momentálně skladem). Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Zboží bude dodáváno v bežných papírových či jinak obvyklých obalech s ochranou proti nárazu dle podmínek České Pošty.
IV. Platební podmínky
 1. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.
 2. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.
 4. Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím obdrží i reklamní materiály.
 6. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným rádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do dvou týdnů ode dne obdržení reklamace.
 7. Oznámení o zjištených vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištených vadách uplatňuje kupující e-mailiem na koordinace@ovosan.cz, sms/telefonát na 606 309 508.
 8. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 9. Reklamace nelze uplatňovat u zboží , které bylo poškozeno dopravcem, konkrétně Českou poštou. V tomto případě je klient povinen řešit reklamaci s příslušným dopravcem.

VI. Ochrana osobních dat

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
 2. V případě, že si kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v naší databází, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu koordinace@ovosan.cz, kde musí uvést plné znění údajů, které chce zrušit.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 2. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatecně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků o akcích či exkluzivních nabídkách serveru. Zde se však nejedná o emaily ceníků - tyto informace jsou pouze na vyžádání a jsou zasílány v závislosti na nastavení v registraci nakupujícího.
Společnost si klade za cíl jednat seriózně a vždy ke spokojenosti zákazníka.